Co to jest ryzyko inwestycyjne?

Niezależnie od wysokości inwestycji, czy jej rodzaju, każda obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym. Definicja ryzyka inwestycyjnego mówi, że jest to nic innego, jak możliwość uzyskania innej stopy zwrotu, niż zakładana. Literatura fachowa wyróżnia wiele rodzajów ryzyka inwestycyjnego, jednak każde z nich opiera się na powyższej definicji.

Świadomość ponoszonego ryzyka inwestycyjnego oraz jego skali związanego z inwestycjami jest jednym z podstawowych aspektów, jakie należy rozważyć przed rozpoczęciem inwestycji. Niepewność, co do poziomu wartości akcji, cen walut etc. jest znaczącym elementem warunkującym wysokość inwestycji. Co jednak ważne, istnieje duża zależność pomiędzy wysokością ryzyka inwestycyjnego, a skłonnością do jego ponoszenia. Akceptując duże ryzyko mamy spore szanse na osiągnięcie bardzo wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

Jak wspomniano wyżej istnieje wiele definicji ryzyka inwestycyjnego w zależności od aktywów, w które lokowane są środki. Do najważniejszych należą:

  • ryzyko systematyczne – dotyczy ono wszystkich inwestycji i wynika z ekonomicznych warunków rynku, na którym inwestujemy;
  • ryzyko niesystematyczne – można je zminimalizować poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego;
  • ryzyko inflacji – dotyczy inwestycji o stałym oprocentowaniu; w przypadku wysokiej inflacji ewentualne zyski z inwestycji mogą zostać „zjedzone” przez nadmierny wzrost cen;
  • ryzyko walutowe – ściśle powiązane z kursem danej waluty; osłabienie kursu dolara, euro, czy franka, jest oczywiście korzystne dla inwestora z Polski, z drugiej jednak strony umocnienie złotówki spowoduje pomniejszenie stopy zwrotu w obcej walucie o niekorzystną różnicę kursów z momentu otwarcia i zamknięcia inwestycji;
  • ryzyko polityczne – dotyczą zmian m.in. w zakresie podatków, czy innych decyzji politycznych.

Jak widać, istnieje wiele czynników lub ryzyk inwestycyjnych. Powyższe to jedynie ich część. Odnoszą się one ściśle do sytuacji bieżącej na poziomie mikro i makroekonomicznym zarówno przedsiębiorstw, jak i krajów. Dlatego też tak ważne jest określenie jeszcze przed podjęciem decyzji o inwestycji, na jak duże ryzyko jesteśmy w stanie się zgodzić.

Jak uniknąć ryzyka inwestycyjnego?

Każda inwestycja ściśle związana jest z ryzykiem. Rynek kapitałowy, walutowy czy każdy inny nie daje gwarancji stabilnego, ciągłego wzrostu cen. Rozważając pojęcie ryzyka inwestycyjnego, nie tylko wziąć pod uwagę należy możliwość osiągnięcia straty, ale również uzyskanie zysku w innej, niż zamierzona wysokości. Istnieją jednak sposoby na zminimalizowanie oddziaływania ryzyka. Najważniejsze z nich to przede wszystkim dywersyfikacja portfela. Dzięki rozproszeniu inwestycji na różne kanały, możemy uniknąć utraty całości zainwestowanych środków. Bardzo ważnym jest również rozłożenie inwestycji w czasie. Obserwując rynek kapitałowy na przykład, zauważyć możemy codzienne zmiany cen. Dopiero jednak w długim okresie możemy stwierdzić, jaki jest obecny trend i uniknąć chwilowych wahań danego instrumentu. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i uodpornić na chwilowe spadki. Każda decyzja inwestycyjna powinna być podjęta samodzielnie na podstawie własnych oczekiwań skłonności do podjęcia ryzyka, w oparciu o swoje potrzeby i możliwości.

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też