Fundusze inwestycyjne zamknięte a otwarte

Zarówno Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO), jak i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) to formy zbiorowego inwestowania środków. Przedstawiamy ich najważniejsze cechy i odkrywamy istniejące między nimi różnice.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • Do utworzenia potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Kapitał określony z góry przez organ zarządzający.
 • Trzeba liczyć się z ograniczeniami.
 • Istnieje tzw. „bariera wejścia” – minimalna kwota inwestycji to zazwyczaj ok. 40 000 euro. Rozwiązaniem tego problemu jest inwestycja w Fundusz przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Specjaliści Vienna Life wszystko Ci wyjaśnią i udzielą wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie.
 • Emituje certyfikaty inwestycyjne, których liczba w kolejnych emisjach jest stała i ograniczona.
 • Nie można umorzyć jednostki uczestnictwa w dowolnym, wybranym przez inwestora, momencie.
 • Certyfikaty mogą być zgłaszane do umorzenia w terminach wyznaczonych przez fundusz – raz na miesiąc lub raz na kwartał.
 • Certyfikaty dzielą się na: certyfikaty na okaziciela, sprzedawane w drodze oferty publicznej, certyfikaty niepubliczne adresowanego do bardzo wąskiego grona inwestorów.
 • Obowiązuje ograniczona liczba inwestorów przyjętych do funduszu. Przeważnie zostaje wystosowane zaproszenie do zapisywania się na certyfikaty.
 • Fundusz utworzony jest z góry na okres przeważnie kilku lat.
 • Wyceniany jest przez dwa organy – zarządzającego i giełdę. W przypadku giełdy o cenie decyduje popyt i podaż na dany certyfikat.
 • Można inwestować w szerszy zakres instrumentów, a więc w aktywa o mniejszym stopniu płynności – nieruchomości, grunty i pochodne.
 • Istnieje mniejsza dywersyfikacja portfela.
 • Można osiągnąć wyższy zysk, ale też jest większe ryzyko straty.

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

 • Do utworzenia potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Fundusze kierowane są do praktycznie każdego inwestora.
 • Tego typu inwestycje cieszą się dużą popularnością.
 • Inwestor wpłaca pieniądze do Funduszu i w zamian dostaje tytuł uczestnictwa – zwany jednostką uczestnictwa.
 • Można dowolnie kupować i sprzedawać – ceny są aktualizowane codziennie, a transakcje realizowane są we wszystkie dni robocze.
 • Inwestowanie bez ograniczeń. Wyznacza się minimalny czas inwestowania, który pozwala na osiągnięcie zysku, ale nie wyznacza się momentu, kiedy inwestowanie należy zakończyć.
 • Zarządzający funduszem mają bardzo ograniczone możliwości kontrolowania wpływów.
 • Można inwestować w aktywa cechujące się dużą płynnością – akcje i obligacje.

W Vienna Life oferujemy szeroki wachlarz funduszy, które dają możliwość inwestowania na wielu światowych rynkach.

Niezależnie, gdzie pojawia się szansa na zysk, pomożemy Ci ją wykorzystać. Dzięki wysokiej dywersyfikacji portfela, zmniejszasz ponoszone przez siebie ryzyko. Nasi eksperci zawsze posłużą Ci radą i powiedzą, jak najlepiej zainwestować Twoje oszczędności. 

Mało? Czytaj kolejny wpis...