Jak działają fundusze inwestycyjne?

Któż nie chciałby mieć więcej pieniędzy? A potem je pomnażać, gromadząc coraz większy majątek? Jakie są więc możliwości powiększania stanu posiadania? Jest ich bardzo wiele. Od kont oszczędnościowych, przez lokaty bankowe, po różnego rodzaju inwestycje w rynki finansowe. Tym razem zajmiemy się jednym z najprostszych sposobów pomnażania majątku, jakim są fundusze inwestycyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Najprostszą definicją funduszy inwestycyjnych jest ta, mówiąca o funduszach jako zbiorowych formach inwestowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe. W praktyce wygląda to bardzo prozaicznie. Klienci lub uczestnicy funduszy przekazują wybranym przez siebie funduszom własne nadwyżki finansowe w celu inwestowania tych środków w różnego rodzaju dostępne na rynku aktywa. Tymi aktywami mogą być akcje, obligacje skarbowe, waluty, surowce, nieruchomości, itp. Praktycznie wszelkie możliwe formy inwestowania są tu możliwe. Prostota lokowania środków w funduszach inwestycyjnych polega na tym, że klient nie musi posiadać żadnej szczegółowej wiedzy na temat rynków finansowych, giełdy itp. Najbardziej istotną dla niego kwestią jest wybór odpowiedniej strategii inwestowania, według której fundusz inwestycyjny będzie funkcjonował. Zarządzaniem środkami funduszu zajmują się wykwalifikowani specjaliści.

Jakie rodzaje funduszy występują w polskich realiach?

Tym razem znowu zaproponujemy najprostszy podział. Fundusze inwestycyjne najłatwiej jest podzielić według strategii inwestowania. Zatem możemy podzielić je na trzy podstawowe grupy:

  • fundusze ryzykowne – zajmują się inwestowaniem powierzonych środków w akcje; ryzyko poniesienia straty finansowej, szczególnie w krótkim okresie, na inwestycji w akcje jest spore, jednak szanse na duży zysk również należą do wysokich;
  • fundusze bezpieczne – jak sama nazwa wskazuje, są to fundusze lokujące środki w instrumenty powszechnie uważane za stosunkowo bezpieczne; można tutaj wyróżnić inwestycje w różnego rodzaju obligacje, a także w bony skarbowe; ryzyko straty jest tu zdecydowanie niższe niż w przypadku funduszy ryzykownych, jednak potencjalne zyski nie są oszałamiająco wysokie; fundusze te są najlepszą opcją dla osób, którym przede wszystkim zależy na tym, aby nie stracić, ewentualny zysk jest wartością dodaną;
  • fundusze mieszane – fundusze tego typu zasadniczo łączą w sobie cechy obu powyższych rodzajów; mogą się one różnić proporcjami w wysokości inwestowanych środków w instrumenty ryzykowne lub stosunkowo bezpieczne;

Możemy podzielić fundusze inwestycyjne według innych kategorii, jednak powyższe zestawienie wydaje się być najprostszym i najbardziej oddającym sens inwestycji w fundusze.

Jak fundusz zarabia?

Zasada działania funduszy inwestycyjnych opiera się na założeniu, że cały wypracowany zysk jest własnością depozytariuszy. To samo zresztą dotyczy ewentualnej straty. To klient bierze na siebie pełne ryzyko za wyniki działania funduszy. Operatorzy funduszy inwestycyjnych, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), za obracanie powierzonymi środkami pobierają prowizję. Może ona wynosić od 0 do 4% w skali roku.

Wady i zalety funduszy inwestycyjnych

Najbardziej istotne zalety funduszy inwestycyjnych to:

  • możliwość inwestowania bez konieczności zdobywania wiedzy na temat giełdy,
  • powierzenie środków finansowych specjalistom,
  • potencjalnie wysokie zyski (szczególnie w długim okresie).

Do najważniejszych wad zaliczają się:

  • pełne ryzyko straty przejmuje klient,
  • w przypadku dużych funduszy, średnia elastyczność w działaniu,
  • wysokie koszty uczestnictwa w funduszu.

Czy warto inwestować w fundusze?

Istotą funduszy inwestycyjnych jest umożliwienie każdej osobie dysponującej nadwyżkami finansowymi, nieposiadającej jednak wiedzy dotyczącej inwestowania czy rynków finansowych, pomnożenia majątku. Zatem jeśli nie masz pojęcia o giełdzie i inwestowaniu, ulokowanie pieniędzy w funduszu inwestycyjnym jest jak najbardziej korzystne. Często można spotkać się z sytuacją, gdzie fundusz inwestycyjny jest pierwszym krokiem do bardziej samodzielnego inwestowania. Jednak najważniejszą kwestią, jaką każdy inwestor powinien rozważyć, jest poziom ryzyka, na jaki jest w stanie się zgodzić i takiej strategii się trzymać.

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też