Najpopularniejsze fundusze inwestycyjne

Możliwości inwestowania jest bardzo wiele. Od tradycyjnych kont oszczędnościowych, przez lokaty bankowe, inwestycje w nieruchomości, dzieła sztuki etc. Obecnie obserwowany jest jednak coraz większy wzrost popularności lokowania środków w fundusze inwestycyjne. Takie fundusze to nic innego niż możliwość zbiorowego inwestowania pieniędzy przez uczestników funduszu. Coraz bardziej rozbudowana oferta oraz rosnąca liczba funduszy inwestycyjnych pozwala na dużą dywersyfikację portfela inwestycyjnego, a co za tym idzie – zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. Szerokość oferty umożliwia każdemu potencjalnemu inwestorowi znalezienie najlepszej formy lokowania swoich środków, w zależności od preferencji, celów, skłonności do ryzyka itp.

Podział funduszy

W warunkach polskich wyróżnia się trzy podstawowe grupy funduszy inwestycyjnych w oparciu o podział prawny:

  • fundusze otwarte (FIO) – tego rodzaju fundusze inwestycyjne charakteryzują się bardzo wysoką płynnością; inwestorzy wykupują tzw. jednostki uczestnictwa w funduszu, czyli udziały uczestnictwa, które fundusz na każdorazowe i dokonane w dowolnym czasie wezwanie musi od inwestora odkupić; inwestorzy nie mogą odsprzedać jednostek uczestnictwa na wolnym rynku.
  • fundusze zamknięte (FIZ) – w tym przypadku inwestor kupuje certyfikat inwestycyjny wraz z możliwością jego odsprzedaży na rynku wtórnym; fundusz inwestycyjny zamknięty emituje papiery wartościowe na okaziciela (w obrocie publicznym) lub imienne (w obrocie niepublicznym, istnieje tu również możliwość emisji na okaziciela).
  • specjalistyczne fundusze inwestycji otwartych (SFIO) – specjalistyczne fundusze inwestycyjne lokują środki w inwestycjach otwartych oraz papiery emitowane przez fundusze zagraniczne; warunkiem inwestycji w fundusze zagraniczne jest poziom nadzoru, który musi być co najmniej taki, jak w Polsce.

Innym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest rodzaj instrumentów finansowych, w które lokowane są środki. Tutaj wyróżnić możemy:

  • fundusze agresywne – inwestycje funduszy agresywnych skierowane są w całości na akcje, zatem ryzyko inwestycji jest tutaj najwyższe, z drugiej jednak strony fundusze inwestycyjne agresywne dają możliwość osiągnięcia najwyższych zysków;
  • fundusze mieszane – działania inwestycyjne funduszy mieszanych polegają na dywersyfikacji inwestycji na instrumenty o różnym stopniu ryzyka, w taki sposób, aby zminimalizować możliwość ewentualnych strat; fundusze inwestycyjne mieszane lokują środki w obligacjach oraz akcjach;
  • fundusze bezpieczne – inwestycje oparte są tu na najbezpieczniejszych instrumentach finansowych, takich jak bony skarbowe, lokaty terminowe czy obligacje z krótszym niż rok terminem wykupu; fundusze inwestycyjne bezpieczne, w związku z tym, że nie osiągają spektakularnych zysków, jednak dają możliwość dysponowania ulokowanymi środkami, traktowane są coraz powszechniej jako bezpieczna alternatywa dla lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych;

Powyżej przedstawiono ogólny podział funduszy inwestycyjnych według różnych kryteriów. Szczegółowy podział funduszy działających na rynku polskim przygotowany został przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Najpopularniejsze fundusze inwestycyjne w Polsce

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się zwrot ku bezpiecznym inwestycjom i stabilnemu wzrostowi. Według badań na koniec 2016 roku aż 9 z 10 najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych to fundusze gotówkowe lub dłużne. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że bezpieczeństwo i możliwość dyspozycji zainwestowanymi środkami, a także stabilny, chociaż niewysoki zysk, jest w polskich warunkach, na chwilę obecną, lepszą inwestycją od agresywnych działań giełdowych. Popularność funduszy inwestycyjnych nie jest jednak wyznacznikiem osiągnięcia zysków. Liczy się rachunek ekonomiczny, analiza, dywersyfikacja i chłodna głowa.

Fundusze inwestycyjne to jedna z form pomnażania majątku polegająca na zbiorowym lokowaniu środków finansowych przez uczestników danego funduszu, nazywa się je inaczej przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania. Fundusze inwestycyjne dzielą się w Polsce na fundusze otwarte (FIO), które charakteryzują się dużą płynnością, gdzie inwestor w zamian za wpłacone pieniądze otrzymuje tytuł uczestnictwa nazywany jednostką uczestnictwa, fundusz zobowiązany jest do ich odkupienia na żądanie inwestora; zamknięte (FIZ), polegające na kupnie certyfikatów inwestycyjnych i możliwości ich sprzedaży a rynku wtórnym oraz na specjalistyczne fundusze inwestycji otwartych (SFIO), polegające na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa inwestycji otwartych oraz w tytuły emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą poza granicami kraju. Rodzaje funduszy inwestycyjnych zostały wyznaczone na podstawie celu inwestycyjnego:

1. Fundusze pieniężne – inwestujemy w zakup papierów wartościowych, korzyści finansowe oraz ewentualne straty są tu niewielkie.

2. Fundusze obligacji/dłużne – opierają się na obligacjach, co wiąże się z umiarkowanym zyskiem i ryzykiem.

3. Fundusze akcyjne – składają się w całości z akcji i tutaj zysk może być najwyższy.

4. Fundusze mieszane – opierają się w części na akcjach i obligacjach. Możliwy zysk i ryzyko są wyższe niż w przypadku samych obligacji. A zatem im wyższy możliwy zysk, tym wyższe ryzyko.

Mało? Czytaj kolejny wpis...