Podział funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne pozwalają na wspólne inwestowanie środków na rynku finansowym, a co za tym idzie, są narzędziem do powiększania majątku. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu, warto dowiedzieć się, do jakich funduszy możesz się przyłączyć.

Wszystkie regulacje dotyczące funduszy obejmuje ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Chociaż jest ona całkiem obszerna, przed podjęciem decyzji, warto chociaż pobieżnie zapoznać się z przepisami. Według tego dokumentu fundusze można podzielić na trzy kategorie:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)
 • Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO)
 • Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ)

Fundusze inwestycyjne otwarte

Jeśli chodzi o fundusze, są jedną z najpopularniejszych form inwestycyjnych, charakteryzujących się otwartą formą uczestnictwa. Prawie każdy może do niego dołączyć – prawo uczestnictwa mają osoby fizyczne, prawne i instytucje nie posiadające osobowości prawnej. Oczywistym warunkiem jest także wysoka płynność środków. Liczba uczestników jest nieograniczona, a fundusz może ją dowolnie zmniejszać lub zwiększać.

 O ile warunki przystąpienia do funduszu są bardzo proste, o tyle rezygnacja z funduszu może nastąpić tylko na drodze umorzenia jednostek uczestnictwa. To kolejna cecha charakterystyczna tego funduszu. Zbywanie i odkupowanie jednostek uczestnictwa odbywa się na żądanie uczestnika. Warto zaznaczyć, że nie jest dozwolone zbywanie jednostek na rzecz osób trzecich. Fundusz otwarty jest również zobowiązany do wykupienia jednostek na żądanie uczestnika.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Charakter funduszy specjalistycznych jest zbliżony do funduszy otwartych. Tutaj również występuje duża swoboda, jeśli chodzi o liczbę uczestników funduszu. Podobnie wygląda kwestia zbywania i skupowania jednostek, jednak podstawową różnicą jest kwestia specjalnych warunków, jakie mogą zostać podyktowane przez fundusz, np. ograniczenie liczby uczestników czy przedstawienie dokładnych terminów, w których możliwy jest skup jednostek uczestnictwa. Różnica dotyczy także osób mogących dołączyć do funduszu. Często mogą to być konkretne grupy, takie jak osoby deklarujące chęć inwestycji długoterminowych, czy po prostu osoby prawne.

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Jak sama nazwa wskazuje, fundusze zamknięte nie są dostępne dla tak szerokiej liczby uczestników jak fundusze otwarte. Możliwość przystąpienia do funduszu istnieje tylko w momencie ogłoszenia subskrypcji tytułów uczestnictwa lub poprzez zakupienie certyfikatów dostępnych na rynku wtórnym.

Certyfikaty emitowane przez fundusze zamknięte są papierami wartościowymi. Ich liczba jest stała, a emisja papierów zależy od woli funduszu. Pod względem elastyczności inwestycji fundusze zamknięte pozostają na pierwszym miejscu. Ich polityka inwestycyjna jest bardzo swobodna, ale co za tym idzie – ryzyko inwestycji rośnie. Fundusz zamknięty może w większym stopniu korzystać z pożyczek lub kredytów bankowych. Wyceny certyfikatów inwestycyjnych dokonuje nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (częstotliwość określa statut). Organem zarządzającym funduszem zamkniętym jest, ustanowiona poprzez statut, rada inwestorów.

Dodatkowo, oprócz wymienionych wyżej podstawowych kryteriów, fundusze możemy rozróżnić pod względem ryzyka inwestycyjnego:

 • Fundusze z ochroną powierzonego kapitału
  Pozwalają na zabezpieczenie portfela akcji poprzez odpowiednią strategię i optymalizację udziałów akcji. Zabezpieczają środki w ten sposób, aby ich wartość nie spadła poniżej określonego poziomu.
 • Fundusze bezpieczne
  Polegają na bezpiecznym inwestowaniu opartym na stałym dochodzie. W przypadku funduszy bezpiecznych unika się inwestowania w akcje w celu uniknięcia ryzyka.
 • Fundusze zrównoważone
  Bazują na stabilnym inwestowaniu polegającym na zbilansowanym udziale akcji i obligacji. Charakteryzują się średnim ryzykiem. Z reguły portfel inwestycyjny podzielony jest na dwie części: pierwsza z nich pracuje w czasie wzrostu kursów, a druga zapewnia bezpieczeństwo Twoim środkom w momencie spadku. Co za tym idzie, szansa zysku nie jest tak duża, jak w funduszach agresywnych, ale pozwala na równomierne rozłożenie ryzyka.
 • Fundusze elastycznego inwestowania
  Strategia polega na dobieraniu segmentów rynku w ten sposób, aby jak najbardziej zwiększyć zyski z inwestycji. Zarządzający portfelem mają prawo do zmniejszania i zwiększania liczby akcji, dostosowując ją do sytuacji panującej na rynku. Takie zarządzanie pozwala na maksymalizację zysków, czyniąc fundusze elastyczne jedną z najbardziej atrakcyjnych form inwestowania.
 • Fundusze agresywne
  Powszechnie znane formy inwestowania. Polegają na lokowaniu aktywów w akcjach lub udziałach. Związane są z największym poziomem ryzyka i pozwalają na osiągnięcie (w krótkim czasie) większych zysków, niż jakiekolwiek inne formy inwestowania związane z funduszami.

Obecnie fundusze inwestycyjne oferują szeroki wachlarz możliwości powiększania swojego kapitału. Pozwala to na dopasowanie odpowiedniej formy inwestycji do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Decydując się na taką lokatę, musisz przede wszystkim wziąć pod uwagę czynnik ryzyka i długość inwestycji. 

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też